Tel.: 545 176 271

Obchodní podmínky

1. Účastníci smluvního vztahu
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) Pořádající CK dle cestovní smlouvy (dále jen CK)
b) Klient – fyzická nebo právnická osoba – podnikatel – soukromá osoba (dále jen zájemce nebo zákazník)

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah vzniká po předchozím projednání nabídky a  poptávky závazným podpisem vyplněné písemné objednávky služeb.

3. Ceny zájezdů a služeb
Ceny standardních zájezdů jsou uváděny v nabídkovém katalogu, se závaznou cenou je zákazník seznámen při vydání předtisku přihlášky. CK si vyhrazuje právo  podrobit při realizaci zájezdu ceny revizi a případně je změnit, pokud by šlo o:
– náklady na dopravu včetně nákladů na palivo
– poplatky za doplňkové služby (poplatky za přistání, nalodění a vylodění v přístavech apod.)
– změny ve směnných kurzech použitých pro program.
Tyto ceny nesmějí být v žádném případě měněny 20 a méně dnů před datem stanoveného začátku poskytování služeb.
Rozšíření nebo změny služeb nad rámec závazné přihlášky musí být ze strany CK  písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem zájezdu.
CK je oprávněna ze závažných důvodů nebo za mimořádných okolností určitý zájezd odložit nebo zrušit, případně změnit program, trasu nebo cenu.
V takových případech podstatných změn je CK  povinna zákazníky předem upozornit a vyžádat si jejich souhlas s těmito změnami s tím, že určí lhůtu k jejich vyjádření. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoli náhrady vůči CK, která mu vrátí zaplacenou cenu služeb.
Uskutečnění některých zájezdů je podmíněno minimálním počtem zúčastněných osob. O zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění tohoto počtu budou zákazníci vyrozuměni nejpozději 30 dnů předem. Za podstatnou změnu se nepovažuje:
– změna doby odjezdu o méně než 24 hodiny
– změna objektu ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii.

4. Způsob uplatnění nároků z porušení právní povinnosti CK
Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo ze zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře optitravel s. r. o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Nárok lze uplatnit písemně zasláním na adresu sídla CK nebo osobně na pobočce CK.
     Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, je lhůta  zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

5. Zrušení účasti na zájezdu
 Zákazník je oprávněn kdykoli před odjezdem na zájezd odstoupit od smlouvy  s  CKa toto je povinen oznámit písemnou formou. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy má  CK  právo účtovat  za každého účastníka stornovací poplatek při stornu:
– do 45 dnů před poskytnutím první služby 10 % z ceny objednaných služeb
– 44. – 30. den : 30% z ceny objednaných služeb
– 29. – 20. den : 50% z ceny objednaných služeb
– 19. – 10. den : 65% z ceny objednaných služeb
– 9. – 4. den : 80% z ceny objednaných služeb
– od 3. dne : 100% z ceny objednaných služeb
V případě nenastoupení na zájezd ztrácí zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny služeb. Nenastoupení na zájezd se považuje za odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka, a to s účinností ke dni, kdy měla být poskytnuta první služba dle cestovní smlouvy
a) Pro výpočet lhůt při zrušení zájezdu se nepočítá den odjezdu a rozhodující je den doručení písemného oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy.
b) Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy k účasti nedojde v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů na přihlášce účastníka a dále v případech, kdy je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo jiných předpisů.
c) Je-li účastník  vyloučen ze zájezdu v důsledku porušení právních předpisů země pobytu na základě rozhodnutí státních orgánů příslušné země nebo je-li vyloučena  z rozhodnutí státních, ztrácí  jakýkoli nárok na nevyužité služby.
d) Účastník není povinen hradit stornovací poplatky při změně ceny zájezdu o více než 10% kalkulovaných v ceně zájezdu a změně termínu zájezdu o více než 3 dny.
e) V případě, že se jedná o zájezd organizovaný jinou CK, řídí se výše stornovacího poplatku všeobecnými smluvními podmínkami  CK, z jejíž nabídky je tento zájezd.
Stornovací poplatek činí: viz příloha

5. Sdělování informací třetí osobě
CK  neposkytuje informace třetí osobě o účastníku zájezdu, místě jeho pobytu apod.

6. Pojištění
Pojištění není součástí služeb.
Pro všechny typy zájezdů je však možno si dodatečně zajistit v CK .

7. Závěrečná ustanovení
Výjimku z těchto všeobecných smluvních podmínek tvoří prodej letenek, ke kterému se vztahují všeobecné podmínky jednotlivých leteckých přepravců.
Podpisem přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými podmínkami  CK a že se bude řídit obdrženými Pokyny na cestu. CK neručí za škody, které účastníkovi vzniknou svévolným jednáním, neuposlechnutím pokynů průvodce, nerespektováním celních a devizových předpisů apod.

8. Tyto cest. podmínky platí v případě, že podmínky pořádající CK nestanoví jinak.